0-2563-5252Admissions department

...สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต บัณฑิตในอุดมคติไทย

โดยมีตัวแทนนิสิตทุกคณะเข้าร่วมประมาณ 30 คน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและให้นิสิตรู้จักการทำงานเป็นทีม ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านเพิ่มเติม

...ภาพบรรยากาศการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีพื้นบ้าน ของตัวแทนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์

ณ ลานวัฒนธรรม ถนนคนเดินเซาะกราว ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

...ตัวแทนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและคณะสาธารณะสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ เดินทางเข้าพบพร้อมมอบของที่ระลึก แก่ผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อแนะนำหลักสูตรและร่างความร่วมมือในการนำนักเรียนที่จบหลักสูตรแล้วมาศึกษา ต่อที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านเพิ่มเติม


Back to Top