0-2563-5252Admissions department

      

แบบฟอร์มขอรับบริการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ด้านระบบสารสนเทศ

ลำดับ

รายการแบบฟอร์ม

รายละเอียดแบบฟอร์ม

1.  

แบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย

โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงาน แจ้งปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย

2.  

แบบขอชื่อบัญชีใหม่,เปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบสารสนเทศ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่มีความประสงค์จะขอมีบัญชีใหม่และต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้ระบบสารสนเทศทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
- ให้กรอกแบบฟอร์มนี้
- ยื่นแบบฟอร์มโดยตรงกับหน่วยงาน
- จนท.หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ
หมายเหตุ – ในแบบฟอร์มนี้หมายรวมถึงเรื่อง การรีเซ็ทรหัสผ่าน,การเพิ่มหรือลดสิทธิคำสั่งในระบบสารสนเทศ

3.  

แบบยกเลิก-ระงับการใช้ระบบสารสนเทศ

สำหรับหัวหน้างานแจ้งยกเลิก-ระงับการใช้ระบบสารสนเทศต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ที่ได้แจ้งลาออก,ย้ายหน่วยงานหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบ

4.  

แบบขอ UserID ใช้ Internet (สำหรับบุคลากร) 

 

 

เรียน ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เนื่องจากต้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ และระบบในการยืนยันผู้ใช้งานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยก่อนที่ทุกท่านจะเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต  ให้ลงทะเบียนในแบบฟอร์มนี้รายคน เพื่อยืนยันตัวตนในระบบ ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับ UserID สำหรับใช้ระบบ   ขอให้กรอกแบบฟอร์มนี้ และส่งมาที่ผู้รับผิดชอบ

5.  

แบบขอ UserID ชั่วคราว ใช้ Internet(สำหรับบุคลากร)

แบบฟอร์มสำหรับให้บุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรม ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น(ให้หน่วยงานเป็นผู้ยื่นเรื่องและดำเนินการ)

6.  

แบบขอเข้าใช้งานห้องควบคุมระบบ

สำหรับบุคคลภายนอกและบุคลากร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นที่มีความประสงค์ขอเข้าใช้ห้องเซิฟเวอร์

7.

แบบฟอร์มขอพัฒนาระบบสารสนเทศ

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการขอพัฒนาระบบสารสนเทศและแก้ไขเพิ่มเติมระบบที่ใช้งาน

8.

แบบฟอร์ม User Acceptance Tests  (Sign-Off)

สำหรับหน่วยงานตรวจรับระบบงาน ที่ได้ดำเนินการ

9.

ขั้นตอนการขอพัฒนาระบบ และ Change request

 

10.

กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

Back to Top